Privacy Statement

Privacy statement

Nationale Beroepsvereniging MediaCoaches (hierna NBMC)  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NBMC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Nationale Beroepsvereniging MediaCoaches zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Nationale Beroepsvereniging MediaCoaches
Wildenborch 31
1082 KB Amsterdam
e-mailadres

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de NBMC persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de NBMC uw persoonsgegevens:

 • Wanneer u een lidmaatschap of producten of diensten van de NBMC afneemt
 • Voor de financiële afhandeling van uw lidmaatschap en/of bestelling.
 • Wanneer u contact heeft met de NBMC. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook contacten wanneer u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van onze website, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
 • Om leden/bezoekers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden; rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media;
 • Om te kunnen deelnemen binnen de beroepsvereniging;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 

Bewaartermijn

De NBMC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat wij uw gegevens als voormalig lid, of als afnemer van een van onze scholingsactiviteiten 7 jaar bewaren – conform de termijn die samenhangt met wet- en regelgeving i.r.t. financiële administratie.

 

Klachten

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. De NBMC kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

 


© 2022 Nationale Beroepsvereniging MediaCoaches. All Rights Reserved.

aangesloten bij Netwerk Mediawijsheid